Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

11/11/2015

Τα μέλη του ΑΣΕΕ Αμυκλών Σπάρτης καλούνται σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 29/11/2015 και ώρα 10:00 στην έδρα του Συνεταιρισμού. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη Κυριακή 06/12/2015 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ακολουθεί αναλυτικά η πρόσκληση ως εξής:

 

Σε εκτέλεση της 1540/ 09.11.2015 απόφασης του Δ.Σ. του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης “ΛΑΚΩΝΙΑ”, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Γενική Συνέλευση στις 29/11/2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία του στις Αμύκλες, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:


Ημερήσια διάταξη

ΘΕΜΑ 1)Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Απογραφής λογιστικής χρήσης από 01.07.2014 μέχρι 30.06.2015 και απαλλαγή ευθυνών του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2) Ανακοίνωση από το Δ.Σ. του πορίσματος ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης από 01.07.2014 έως 30.06.2015 και επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον διαχειριστικό & οικονομικό έλεγχο της Οργάνωσης για την χρήση από 01.07.2015 έως 30.06.2016.

ΘΕΜΑ 3) Υποβολή προς έγκριση από το Δ.Σ. έκθεσης πεπραγμένων περιόδου 2014-15 και πρόγραμμα δράσης για την περίοδο 2015-16.

ΘΕΜΑ 4) Ενημέρωση για τις προοπτικές εμπορίας νωπών πορτοκαλιών και χυμοποίησης αυτών την περίοδο 2015 /16.

ΘΕΜΑ 5) Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν την κοπή πορτοκαλιών την περίοδο 2015 / 16.

ΘΕΜΑ 6) Ενημέρωση των μελών για την κοινωνική απόσυρση πορτοκαλιών περιόδου 2015/16.

ΘΕΜΑ 7) Ενημέρωση των μελών σχετικά με τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής (GLOBAL GAP).

ΘΕΜΑ 8) Συζήτηση και λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.


Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, γίνεται γνωστό ότι η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη 06/12/2015, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ίδιων ως άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Για του Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                                                                         Ο Πρόεδρος

 

                                                                                                             Σπύρος Παπαδάκος


 

Εκτύπωση άρθρου