Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

04/11/2016

  

        

 

Σε εκτέλεση της 1558/ 27.10.2016 απόφασης του Δ.Σ. του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης “ΛΑΚΩΝΙΑ”, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Γενική Συνέλευση στις 20/11/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία του στις Αμύκλες, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:


                                                    ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1) Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Απογραφής λογιστικής χρήσης από 01.07.2015 μέχρι 30.06.2016 και απαλλαγή ευθυνών του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2) Ανακοίνωση από το Δ.Σ. του πορίσματος ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης από 01.07.2015 έως 30.06.2016 και επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον διαχειριστικό & οικονομικό έλεγχο της Οργάνωσης για την χρήση από 01.07.2016 έως 30.06.2017.

ΘΕΜΑ 3 )Υποβολή προς έγκριση από το Δ.Σ. έκθεσης πεπραγμένων περιόδου 2015-16 και πρόγραμμα δράσης για την περίοδο 2016-17.

ΘΕΜΑ 4) Εναρμόνιση Καταστατικού Οργάνωσης με Νόμο 4384/2016.

ΘΕΜΑ 5) Ενημέρωση για τις προοπτικές εμπορίας νωπών πορτοκαλιών και χυμοποίησης αυτών την περίοδο 2016 / 17.

ΘΕΜΑ 6) Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν την κοπή πορτοκαλιών την περίοδο 2016 / 17.

ΘΕΜΑ 7) Ενημέρωση των μελών σχετικά με τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής (GLOBAL GAP).

ΘΕΜΑ 8) Εξουσιοδότηση Δ.Σ. για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την Οργάνωση Παραγωγών «ΛΑΚΩΝΙΑ».

ΘΕΜΑ 9) Συζήτηση και λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.


Σύμφωνα με το Νόμο 4015/11/ΚΕΦ.Δ/* Άρθρο 8.8 η Γ.Σ. είναι έγκυρη εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη του Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου τα οποία εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, γίνεται γνωστό ότι η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη 27/11/2016, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ίδιων ως άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Σημειώνεται ότι απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την εναρμόνιση του Καταστατικού της Οργάνωσης.

                                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                        Ο Πρόεδρος

 

                                                   Σπύρος ΠαπαδάκοςΕκτύπωση άρθρου