Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16/11/2018

Σε εκτέλεση της 1601/ 30.10.2018 απόφασης του Δ.Σ. του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης “ΛΑΚΩΝΙΑ”, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Γενική Συνέλευση στις 25/11/2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 π. μ. στα γραφεία του στις Αμύκλες, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:


                                                     ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1)Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Απογραφής λογιστικής χρήσης από 01.07.2017 μέχρι 30.06.2018 και απαλλαγή ευθυνών του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2)Ανακοίνωση από το Δ.Σ. του πορίσματος ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης από 01.07.2017 έως 30.06.2018 και επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον διαχειριστικό & οικονομικό έλεγχο της Οργάνωσης για την χρήση από 01.07.2018 έως 30.06.2019.

ΘΕΜΑ 3)Έγκριση Πράξεων 1584/02.12.2017 και 1594/28.06.2018 ΔΣ και Έγκριση Πράξης 190/28.06.2018 ΕΣ

ΘΕΜΑ 4)Υποβολή προς έγκριση από το Δ.Σ. έκθεσης πεπραγμένων περιόδου 2017-18 και πρόγραμμα δράσης για την περίοδο 2018-19.

ΘΕΜΑ 5)Ενημέρωση και λήψη απόφασης για θέματα που αφορούν την κοπή πορτοκαλιών και τις προοπτικές εμπορίας νωπών και χυμοποίησης για την περίοδο 2018/19.

ΘΕΜΑ 6)Ενημέρωση των μελών σχετικά με τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής (GLOBAL GAP).

ΘΕΜΑ 7)Συζήτηση και λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.


Σύμφωνα με το Νόμο 4384/2016 η Γ.Σ. είναι έγκυρη εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη του Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου τα οποία εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, γίνεται γνωστό ότι η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή  02/12/2018, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ίδιων ως άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Παρακαλούνται οι Συνέταιροι που δεν ενεργοποίησαν δικαιώματα έτους 2018 στα γραφεία του Συνεταιρισμού, όπως προσκομίσουν αντίγραφο Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2018.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                                       ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕκτύπωση άρθρου