Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

27/07/2020

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συνεταιρισμού                                                                            Σπάρτη, 17.07.2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σε εκτέλεση της 1634/16.07.2020 απόφασης του Δ.Σ. του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης “ΛΑΚΩΝΙΑ”, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Γενική Συνέλευση στις 29.07.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία του στις Αμύκλες, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1)Έγκριση πράξης Νο 1623/25.01.2020 Δ.Σ. και έγκριση πράξης Νο 214/25.01.2020. Ε.Σ.

ΘΕΜΑ 2)Έγκριση Εναρμόνισης Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4673/2020.

ΘΕΜΑ 3)Έγκριση  νέας σύμβασης μακροπρόθεσμου δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς, με την εγγύηση ΕΑΤ, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19 και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την υπογραφή της σύμβασης.

 

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό και τις διατάξεις του Νόμου, η Γ.Σ. είναι έγκυρη εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη ή αντιπροσωπεύονται μέλη  του Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου τα οποία εκπροσωπούν τουλάχιστον τα μισό (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, γίνεται γνωστό ότι η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Τετάρτη 05.08,2020, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ίδιων ως άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

                                                                                                                   Για το Διοικητικού Συμβουλίου

                                                                                                                             Ο Πρόεδρος

                                                                                                                        Δημάκος Δημήτριος

 

 

 

 Εκτύπωση άρθρου