Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

08/10/2020

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συνεταιρισμού                                                                       Σπάρτη, 07.10.2020

 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Σε εκτέλεση της 1641/05.10.2020 απόφασης του Δ.Σ. του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης “ΛΑΚΩΝΙΑ”, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Γενική Συνέλευση στις 18.10.2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 9 π.μ. στα γραφεία του στις Αμύκλες, με σκοπό την διεξαγωγή αρχαιρεσιών σύμφωνα με τον Νόμο Ν. 4673/2020/Άρθρο 20 και το Καταστατικό του Συνεταιρισμού/Άρθρο 31.


Ημερήσια διάταξη

ΘΕΜΑ 1)Εκλογή επτά (7) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & αναπληρωματικών τους.

ΘΕΜΑ 2)Εκλογή τριών (3) τακτικών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου & των αναπληρωματικών τους.


Σύμφωνα με τον νομό 4673/2020/Άρθρο 13, Παράγραφος 1 και με Καταστατικό Άρθρο 19, Παράγραφος 1, η Γενική Συνέλευση είναι έγκυρη εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη του Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου τα οποία εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, γίνεται γνωστό ότι η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 25.10.2020, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών επί των ίδιων ως άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Σημείωση: Με βάση το καταστατικό της Οργάνωσης/Άρθρο 31, Παράγραφος 2, η δήλωση συμμετοχής των υποψήφιων στο ψηφοδέλτιο κατατίθεται εγγράφως στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή της οργάνωσης τρεις (3) ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών και εν προκειμένω μέχρι την Τέταρτη 14/10/2020 και ώρα 14:00. Μαζί με τη δήλωση υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατεθεί και Υπεύθυνη Δήλωση των Υποψηφίων σχετικά με τη μη ύπαρξη κωλυμάτων, όπως αυτά καθορίζονται από το Καταστατικό του Συνεταιρισμού.  

Επίσης κατά την ψηφοφορία ο αριθμός των σταυρών προτίμησης πρέπει να είναι:           

Για την εκλογή μελών του Δ.Σ.           : Μέχρι και Τέσσερις(4)

Για την εκλογή μελών του Ε.Σ.           : Μέχρι και δυο (2)

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο Πρόεδρος                                                                                     

 

     Δημήτριος Δημάκος      Εκτύπωση άρθρου