Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13/10/2021

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συνεταιρισμού                                                                     Σπάρτη,  13/10/2021

                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Σε εκτέλεση της 1670/30-09-2021 απόφασης του Δ.Σ. του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης “ΛΑΚΩΝΙΑ”, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Γενική Συνέλευση στις 24/10/2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π. μ. στα γραφεία του στις Αμύκλες, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:


                                                                ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1) Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Απογραφής λογιστικής χρήσης από 01.07.2019 μέχρι 30.06.2020 και απαλλαγή ευθυνών του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2) Ανακοίνωση από το Δ.Σ. του πορίσματος ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης από 01.07.2019 έως 30.06.2020 .

ΘΕΜΑ 3) Υποβολή προς έγκριση από το Δ.Σ. έκθεσης πεπραγμένων περιόδου 2019-20.

ΘΕΜΑ 4) Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Απογραφής λογιστικής χρήσης από 01.07.2020 μέχρι 30.06.2021 και απαλλαγή ευθυνών του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 5) Ανακοίνωση από το Δ.Σ. του πορίσματος ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης από 01.07.2020 έως 30.06.2021 και επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον διαχειριστικό & οικονομικό έλεγχο της Οργάνωσης για την χρήση από 01.07.2021 έως 30.06.2022.

ΘΕΜΑ 6) Υποβολή προς έγκριση από το Δ.Σ. έκθεσης πεπραγμένων περιόδου 2020-21 και πρόγραμμα δράσης 2021-22.

ΘΕΜΑ 7) Ενημέρωση και λήψη απόφασης για θέματα που αφορούν την κοπή πορτοκαλιών και τις προοπτικές εμπορίας νωπών και χυμοποίησης για την περίοδο 2021/22.

ΘΕΜΑ 8) Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό προσόντων και πρόσληψη Γενικού Διευθυντή.

ΘΕΜΑ 9) Ενημέρωση των μελών σχετικά με τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής (GLOBAL GAP).

ΘΕΜΑ 10) Έγκριση δαπάνης υπεύθυνων κοπής πορτοκαλιών περιόδου 2020-21.

ΘΕΜΑ 11) Συζήτηση και λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.


Σύμφωνα με το Νόμο 4673/2020 η Γ.Σ. είναι έγκυρη εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη του Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου τα οποία εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, γίνεται γνωστό ότι η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή  31/10/2021, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ίδιων ως άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εφαρμόζοντας τα μέτρα που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της για τον περιορισμό εξάπλωσης του covid-19.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                                                                         Ο Πρόεδρος

 

                                                                                                                                Δημάκος ΔημήτριοςΕκτύπωση άρθρου