Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22/11/2022

Σε εκτέλεση της 1686/10-11-2022 απόφασης του Δ.Σ. του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης “ΛΑΚΩΝΙΑ”, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Γενική Συνέλευση στις 04/12/2022ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π. μ. στα γραφεία του στις Αμύκλες, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1) Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Απογραφής λογιστικής χρήσης από 01.07.2021 μέχρι 30.06.2022 και απαλλαγή ευθυνών του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2) Ανακοίνωση από το Δ.Σ. του πορίσματος ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης από 01.07.2021 έως 30.06.2022 και επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον διαχειριστικό & οικονομικό έλεγχο της Οργάνωσης για την χρήση από 01.07.2022 έως 30.06.2023 .

ΘΕΜΑ 3) Υποβολή προς έγκριση από το Δ.Σ. έκθεσης πεπραγμένων περιόδου 2021-22 και πρόγραμμα δράσης 2022-23.

ΘΕΜΑ 4) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ  5) Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση προαιρετικών μερίδων και εγγραφή νέων μελών.

ΘΕΜΑ  6) Εξουσιοδότηση ΔΣ για προσπάθεια εύρεσης επενδυτή.

ΘΕΜΑ 7) Ενημέρωση των μελών σχετικά με τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής (GLOBAL GAP).

ΘΕΜΑ 8) Καθορισμός αμοιβής διακινητών περιόδου 2022-23.

ΘΕΜΑ 9) Συζήτηση και λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.


Σύμφωνα με το Νόμο 4673/2020 η Γ.Σ. είναι έγκυρη εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη του Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου τα οποία εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, γίνεται γνωστό ότι η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή  11/12/2022, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ίδιων ως άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

Δημάκος ΔημήτριοςΕκτύπωση άρθρου