Προφίλ - Δομή

Το οργανόγραμμα της επιχείρησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες οργανωτικές μονάδες:

 

 1. Την Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού
 2. Το Διοικητικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού
 3. Τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού
 4. Την Γενική Διεύθυνση η οποία περιλαμβάνει τη Διεύθυνση Παραγωγής και Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Εμπορίας.

 

Όλες οι επιμέρους οργανωτικές μονάδες της επιχείρησης αναφέρονται παρακάτω.

 

1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνεταιρισμού

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και στην αρμοδιότητα της ανήκουν αυτές που καθορίζονται ρητά στο καταστατικό του Συνεταιρισμού, αλλά και κάθε θέμα το οποίο δεν αναφέρεται ρητά ή ανήκει στην αρμοδιότητα κατώτερου οργάνου.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού

Ο Συνεταιρισμός διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως αρμοδιότητα να εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό δικαστικά και εξώδικα και να αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά τη λειτουργία του Συνεταιρισμού για την επίτευξη των σκοπών του μέσα στα πλαίσια του κανονισμού του Συνεταιρισμού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει με ειδική απόφασή του την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του ή να αναθέτει τη διεξαγωγή ορισμένων εργασιών και την υπογραφή των σχετικών πράξεων και εγγράφων σε ένα από τα μέλη του ή σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού ή σε οιονδήποτε τρίτο. Της ευχέρειας αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει ευρεία χρήση και αυτό προσδίδει μεγάλη ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων του Συνεταιρισμού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αποτελούν σήμερα οι παρακάτω:

 

 • Πρόεδρος Δ.Σ.: Δημάκος Δημήτριος
 • Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  Σκαφιδάς Παναγιώτης
 • Γενικός Γραμματέας:  Ηλιόπουλος Ηλίας
 • Ταμίας:  Χρόνης Σπύρος
 • Μέλος:  Ανδριανός Ηλίας
 • Μέλος:  Κανελλάκος Βασίλειος
 • Μέλος:  Κονιδιτσιώτης Γεώργιος

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει με απόφασή του τη διεκπεραίωση των τρεχόντων θεμάτων του Συνεταιρισμού στα υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη του. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συνεταιρισμού είναι επιτυχημένοι αγρότες  με μακρά εμπειρία στο αγροτικό επάγγελμα και όλοι τους έχουν θητεία από οκτώ χρόνια και άνω στη διοίκηση του Συνεταιρισμού.

 

3. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. φροντίζει για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού και επιβλέπει την εκτέλεσή τους, ενώ εκτελεί και τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων του Συνεταιρισμού και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

4. Η Γενική Διεύθυνση

Στη Γενική Διεύθυνση υπάγονται οι παρακάτω δύο διευθύνσεις:

 1. Η Διεύθυνση Παραγωγής και Τεχνικών Υπηρεσιών και
 2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Εμπορίας

 

Η Διεύθυνση Παραγωγής και Τεχνικών Υπηρεσιών 

Στη Διεύθυνση αυτή προΐσταται ο Διευθυντής Χημικός Μηχανικός κ. Ζαραφωνίτης Σαράντος.

Στη Διεύθυνση αυτή ανήκουν τα ακόλουθα τρία τμήματα:

 1. Το τμήμα Παραγωγής χυμών
 2. Το Τεχνικό Τμήμα και Παραγωγής Νωπών και
 3. Το Τμήμα Εργατοτεχνικού Προσωπικού

 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Εμπορίας

Στη Διεύθυνση αυτή ο προΐσταται ο Διευθυντής Οικονομολόγος κ. Δημητρόπουλος Χρήστος

Στη διεύθυνση αυτή ανήκουν τα ακόλουθα τρία τμήματα: 

 1. Το Τμήμα Πωλήσεων και Marketing
 2. Το Τμήμα Μηχανογράφησης και
 3. Το Οικονομικό Τμήμα 

Εκτύπωση